top of page
Në kuadër të projektit janë ndërmarrë aktivitetet e mëposhtme:
Detyra 1: Zhvillimi i Sistemit Informativ të Menaxhimit për Mbeturina 

AKTIVITETET

Detyra 3: Dokumentet Tenderuese për Projektet Prioritare që do të financohen nga IPA
Detyra 2: Master Plani për Projektet Prioritare të MM 
Detyra 4: Udhëzimet e Aplikimit për Grante ndaj prodhuesve të paketimeve ekologjike 
Detyra 5: Fushata e Ndërgjegjësimit Publik 
bottom of page