top of page
LAJME DHE NGJARJE
2/12/2014

Takimi i 4t me Komitetin Drejtues të Projektit 

 

28/10/2014

Prezantimi i Sistemit Informativ të Menaxhimit para AMMK-së dhe MMPH-së 

 

2/10/2014

Lëshimi i Pëlqimit / Lejes Mjedisore nga MMPH për Deponinë Sanitare "Savina Stena" në Zveçan, pjesën veriore të Kosovës

 

29/9/2014

Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve për Grante në lidhje me “Mbështetje për prodhuesit e paketimeve me materiale biodegraduese në Kosovë, EuropeAid/136169/DD/ ACT/XK” 

 

18/9/2014

Takimi i 3-të me Komitetin Drejtues të Projektit

 

3 & 5/9/2014

Ditë informative, në lidhje me motivimin e industrive, dhe veçanërisht prodhuesit e paketimeve, për të përdorur materiale ekologjike, si rezultat i zbatimit të Detyrës 4 “Udhëzimet e aplikimit për grante për prodhuesit e paketimeve ekologjike”, Prishtinë & Pejë 

 

23/7/2014

Debati publik për "Ndërtimin e deponisë sanitare rajonale në Savina Stena në territorin e komunës së Zveçanit"

 

27/6/2014

Takimi i 2-të me Komitetin Drejtues të Projektit

 

5/4/2014

Inçizimi topografik për lokacionin e propozuar të deponisë “Savina Stena” 

 

1/4/2014 – 14/5/2014

Autopsitë / mbledhja e të dhënave në deponitë dhe stacionet transferuese të Kosovës (Prishtinë Prizren Giljan Ferizaj Podujevë Pejë Sharr Gjakovë P.J. të Mitrovicës)

 

28/3/2014

Takimi i 1-rë me Komitetin Drejtues të Projektit

 

26 & 28/3/2014

Prezantimi i projektit në 4 sesione para personelit të MMPH / DMM

 

18/2/2014

Vizita në terren në lokacionin e propozuar të deponisë “Savina Stena” dhe në deponinë e mbyllur “Ballaban”, Pjesën Veriore të Kosovës 

 

22/1/2014

Takimi fillestarë 

 

20/1/2014

Data e fillimit 

bottom of page