top of page

Zadatak 2: Master Plan za Prioritetnih Projekata UO (Upravljanje Otpada)

 

Master plan je razvijen za sprovođenje Upravljanja Otpadom (MPUO) Infrastruktura prioritetne projekte na Kosovu sa 10 godina (2015 - 2024) vremenski horizont. MPUO postavlja glavne ciljeve i ciljeve sistema za upravljanje otpadom koji će se realizovati u zemlji i daje potrebne smjernice i tehnološke rešenja zainteresovanim stranama da razviju neophodne projekte kako bi se ispunili ciljevi u odnosu na upravljanje otpadom, u skladu sa politikom i standardima EU.

 

Decembra 2014. godine, nacrt verzija MPUO-a je dostavljen MSPP i EUOK (možete preuzeti rezime). Nakon perioda konsultacija, komentari primljeni od zainteresovanih strana će biti uključeni u završnoj verziji MPUO. Master plan je u skladu sa sledećim osnovnim principima:

 

 • Otpad koji se deponuje na deponijama treba da bude minimalan; 
   

 • Samo pre - tretirani otpad treba baciti na deponijama
   

 • Hijerarhija upravljanja otpadom treba poštovati
   

 • Značaj treba dati odvojenog prikupljanja otpada u cilju kako bi se omogućilo proizvodnja kvalitetnog sekundarnog materijala iz otpada (npr čiste reciklanti, dobar kvalitet kompost itd)
   

 • Tehnologije za prečišćavanje otpadnih predloženei treba da budu poznate i implementirane međunarodni
   

 • Finansijska izvodljivost predloženog sistema treba da bude osigurana, uzimajući u obzir koliko građani može priuštiti
   

 • Institucionalni okvir za implementaciju sistema i kontrolisanje treba da bude jaka i sposobna da obezbedi svoju uspešnu realizacij
   

 • Aktivno učešće građana u sistemu je od ključnog značaja kako bi sistem bio uspešan; javna svest treba da bude poboljšana.

 

bottom of page